Detailplaneeringu algatamise taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Ruumiline planeerimine on vahend ühiskonna ja füüsilise keskkonna mõtestatud arengu suunamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamine. Detailplaneering on lähiaastate maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks. Sellega määratakse krundi piirid, sihtotstarbed, ehitusõigus, hoone arhitektuursed tingimused, liikluskorraldus, tehnovõrkude asukohad, haljastuse põhimõtted jm. See on kõige täpsem planeeringuliik, millele järgneb juba ehitusprojekt. Siiski on detailplaneeringu vorm üksjagu paindlik ning olenevalt eraomaniku ja omavalitsuse otsusest võib kavandatav ruum olla kas väga detailselt määratletud või, vastupidi, tõlgendustele avatud.

Detailplaneeringu menetlus on avalik ning protsessi jooksul viiakse vastavalt vajadusele läbi üks või mitu avalikku arutelu. Planeering koosneb planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. Planeeringu juurde kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet planeeringu algatamise taotluse ning planeerimismenetluse käigus tehtud menetlustoimingute ja koostöö kohta, planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja vajaduse korral nende järjekorra kohta ning muud planeeringuga seotud ja säilitamist vajavat teavet.

Kestvus:

Arendaja (huvitatud isik) esitab vallavalitsusele taotluse oma kavatsuste kohta ja esialgse eskiisi vastavalt vormistamise nõuetele, mille põhjal vallavalitsus hindab, kas ja millistel tingimustel planeering menetlusse võtta. Kui eskiisi peetakse põhimõtteliselt vastuvõetavaks, algatab vallavalitsus detailplaneeringu.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Eduard Ventman, eduard.ventman@kiilivald.ee, tel 679 0272

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus ja eskiis vastavalt vormistamise nõuetele e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: