Detailplaneeringu algatamise taotlus

Kirjeldus

Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus. Seega tuleb iga detailplaneeringu koostamisel lähtuda planeeringualal kehtivast üldplaneeringust ning detailplaneering peab aitama kaasa üldplaneeringuga kavandatu elluviimisele. Samuti on oluline, et detailplaneering peab looma vastavale planeeringualale ruumilise terviklahenduse ehk detailplaneeringu tulemusena tekkiv ruumiline lahendus peab olema terviklik nägemus, kuidas ala tulevikus parimal võimalikul viisil kasutama peaks. Seega peaks detailplaneeringu eesmärgiks olema leida ühele konkreetsele maa-alale parim maakasutusviis ning ette valmistada ja suunata kinnisasja ehituslikku ja muud kasutust.

Planeering koosneb planeerimise tulemusena valminud seletuskirjast ja joonistest, mis täiendavad üksteist ja moodustavad ühtse terviku. Planeeringu juurde kuuluvad lisad, mis sisaldavad teavet planeeringu algatamise taotluse ning planeerimismenetluse käigus tehtud menetlustoimingute ja koostöö kohta, planeeringu elluviimiseks vajalike tegevuste ja vajaduse korral nende järjekorra kohta ning muud planeeringuga seotud ja säilitamist vajavat teavet.

Detailplaneeringu algatamise eelduseks on halduslepingu sõlmimine.

Arendaja (huvitatud isik) esitab vallavalitsusele taotluse oma kavatsuste kohta ja esialgse eskiisi vastavalt vormistamise nõuetele, mille põhjal vallavalitsus hindab, kas ja millistel tingimustel planeering menetlusse võtta. Detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu sõlmimise eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks või kaasatavate suurest hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaeg pikeneda.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekule lisatakse

  1. Kavandatav kirjeldatav eskiislahendus koos avaliku ruumi muutuse tekstilise kirjeldusega. Eskiis esitada krundiplaanil või Maa-ameti aluskaardil ning näidata sellel ligikaudsed hoonestusalad, kavandatava hoonestuse korruselisus, kõrgus ja muud hoonestuse eripära kajastavad andmed. Eskiislahendus peab andma ülevaate detailplaneeringuga kavandatavast.
  2. Vähemalt üks planeeringulahenduse illustratsioon (nt. makett, kolmemõõtmelised vaated, tänavaseina laotised, fotomontaaž vms.), et detailplaneeringu algatamise otsustamisel ja eskiislahenduse avalikul väljapanekul ja arutelul oleks näha kavandatava keskkonna ja hoonestuse ruumiline kujutus.
     

 

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Eduard Ventman, eduard.ventman@kiilivald.ee, tel 679 0272
 

Paberkandjal taotlus