Ametnikud

 

Eduard Ventman
Vallaarhitekt
 
679 0272
eduard.ventman@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine planeerimis- ja projekteerimisalastes küsimustes
Detailplaneeringute menetlemine
Projekteerimistingimuste menetlemine
 
Kadre Rumm
Teehoiu- hankespetsialist 
679 0263, 504 6443
kadre.rumm@kiilivald.ee

Teede hooldus ja ehitus
Teede projekteerimistingimused,
Teede ehituslubade menetlemine
Teede kasutuslubade menetlemine
Kaevetööde lubade väljastamine ja järelevalve
Ettekirjutused
 
Toomas Karma
Ehitusnõunik 
679 0275, 5550 7732
toomas.karma@kiilivald.ee

Ehituslubade/ehitusteatiste menetlemine, nõustamine kavandatava ehitustegevuse osas
 
Märt Neppo
Ehitusjärelevalve spetsialist

 
679 0276
mart.neppo@kiilivald.ee

Ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle ehitusjärelevalve alane tegevus
Ettekirjutused
Väärteomenetlused
Kasutuslubade menetlemine
 
Benno Johanson
Maanõunik 
679 0264, 510 5161
benno.johanson@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine maareformi ja maakorralduse küsimustes
Maksustatavate maakasutuste üle arvestuse pidamise korraldamine
Kohanime määramise menetlemine
Katastriüksuste lähiaadresside määramine
Valla tänavatel, teedel ja platsidel tänavavalgustuse planeerimine ja korrashoiu koordineerimine
Kiili vallale kuuluvate haljasalade hoolduse tagamine, selleks teenusepakkujate hankimine ning nende üle kontrolli teostamine
Kiili valla bussipeatuste hoolduse tagamine, selleks teenusepakkujate hankimine ning nende üle kontrolli teostamine
 
Siiri Treimann
Keskkonnanõunik


 
679 0278, 5564 5745
siiri.treimann@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine looduskeskkonna ja selle kaitsega seonduvates küsimustes.
Jäätmekäitluse korraldamine ja koordineerimine.
Muinsuskaitsealase töö korraldamine ja koordineerimine.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamine.
Keskkonnalubade menetlemine (vee erikasutusload, välisõhu saasteload, jäätmeload, üldgeoloogiliste uurimistööde load, maavara kaevandusload).
Ehitustegevuste ja planeeringutega seonduvad keskkonnaalased kooskõlastused.
Üksikpuude raieload, keskkonnareostus, hulkuvad loomad, puurkaevud.
 
Heli Kalvet
Heakorra järelevalve spetsialist


 
679 0244, 509 8660
heli.kalvet@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine haljastus ja heakorra küsimustes
Haljastus- ja hoolduslepingute täitmise järelevalve
Avalike haljastute raie ja remondi korraldamine, inventari paigaldamine (pingid, prügikastid, mänguväljakute atraktsioonid jmt)
Heakorra eeskirja täitmise järelevalve, ettekirjutused
Haljastus