Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00

 


Arnold Knuut
Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja
 

679 0277
arnold.knuut@kiilivald.ee

Tehnovõrkude- ja rajatiste projekteerimistingimused ja ehituslubade menetlemine

Eduard Ventman
Vallaarhitekt
 

679 0272
eduard.ventman@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine planeerimis- ja projekteerimisalastes küsimustes
Detailplaneeringute menetlemine
Projekteerimistingimuste menetlemine

Kadre Rumm
Teehoiu- hankespetsialist

 

679 0263, 504 6443
kadre.rumm@kiilivald.ee

Teede hooldus ja ehitus
Teede projekteerimistingimused,
Teede ehituslubade menetlemine
Teede kasutuslubade menetlemine
Kaevetööde lubade väljastamine ja järelevalve
Ettekirjutused

Märt Neppo
Ehitusjärelevalve spetsialist
 

679 0276
mart.neppo@kiilivald.ee

Ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle ehitusjärelevalve alane tegevus
Ettekirjutused
Väärteomenetlused
Kasutuslubade menetlemine