Ametnikud

 

Priit Põldmäe
Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja - abivallavanem

 
679 0277, 512 9380
priit.poldmae@kiilivald.ee


 
Eduard Ventman
Vallaarhitekt
 
679 0272
eduard.ventman@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine planeerimis- ja projekteerimisalastes küsimustes
Detailplaneeringute menetlemine
Projekteerimistingimuste menetlemine
 
Kadre Rumm
Taristunõunik 
679 0263, 504 6443
kadre.rumm@kiilivald.ee

Teede hooldus ja ehitus
Teede projekteerimistingimused,
Teede ehituslubade menetlemine
Teede kasutuslubade menetlemine
Kaevetööde lubade väljastamine ja järelevalve
Ettekirjutused
 
Eduard Bernadt
Ehitusspetsialist


 
679 0275
eduard.bernadt@kiilivald.ee

Ehituslubade/ehitusteatiste menetlemine, nõustamine kavandatava ehitustegevuse osas
Märt Neppo
Ehitusjärelevalve spetsialist

 
679 0276
mart.neppo@kiilivald.ee

Ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle ehitusjärelevalve alane tegevus
Ettekirjutused
Väärteomenetlused
Kasutuslubade menetlemine
 
Benno Johanson
Maanõunik 
679 0264, 510 5161
benno.johanson@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine maareformi ja maakorralduse küsimustes
Maksustatavate maakasutuste üle arvestuse pidamise korraldamine
Kohanime määramise menetlemine
Katastriüksuste lähiaadresside määramine
Valla tänavatel, teedel ja platsidel tänavavalgustuse planeerimine ja korrashoiu koordineerimine
Kiili vallale kuuluvate haljasalade hoolduse tagamine, selleks teenusepakkujate hankimine ning nende üle kontrolli teostamine
Kiili valla bussipeatuste hoolduse tagamine, selleks teenusepakkujate hankimine ning nende üle kontrolli teostamine
 
Margit Kuulmann
Keskkonnanõunik


 
679 0278, 552 9677
margit.kuulmann@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine looduskeskkonna ja selle kaitsega seonduvates küsimustes.
Jäätmekäitluse korraldamine ja koordineerimine.
Muinsuskaitsealase töö korraldamine ja koordineerimine.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamine.
Keskkonnalubade menetlemine (vee erikasutusload, välisõhu saasteload, jäätmeload, üldgeoloogiliste uurimistööde load, maavara kaevandusload).
Ehitustegevuste ja planeeringutega seonduvad keskkonnaalased kooskõlastused.
Üksikpuude raieload, keskkonnareostus, hulkuvad loomad, puurkaevud.
 
GIS spetsialist
 


 
Sigrid Lauring
Heakorra järelevalve spetsialist

 
679 0244, 509 8660
sigrid.lauring@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine looduskeskkonna ja sellega seonduvates küsimustes.
Jäätmekäitlusega seonduvate küsimuste lahendamine.
Raielubade menetlemine.
Heakorra ning koerte ja kasside pidamisega seonduvate küsimuste lahendamine.
 

Hannes- Paul Kirotar
Järelevalveinspektor


 

5561 5940
hannes-paul.kirotar@kiilivald.ee

Riikliku järelevalve teostamine valla territooriumil.