Avatud menetlusega projekteerimisteated

Projekteerimistingimuste määramine detailplaneeringu olemasolul, Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Kiili Vallavalitsusele esitati 13.08.2021 projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/10935, millega soovitakse täpsustada Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringus arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Taotlusega soovitakse täpsustada kinnistu piirdeaia asukohta.

03.08.2021 vaatas antud ettepaneku läbi Kiili Vallavalitsuse projektikomisjon ning otsustas, et detailplaneeringus esitatud arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste muutmine on põhjendatud.

Detailplaneering näeb ette, et määratakse servituudivajadusega ala 5 m, rajatavale kergliiklusteele avalikuks kasutuseks, mis ühendab olemasolevat 11115 Kurna‒Tuhala tee äärde jäävat kergliiklusteed rajatava Peetri tee äärse kõnniteega. Ala ei tohi piirata piirdeaiaga ja piirdeaia täpne asukoht on näidatud põhijoonisel. Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneering kehtestati 27.12.2017. Detailplaneeringuga määrati servituudivajadusega ala 5 m, rajatavale kergliiklusteele avalikuks kasutuseks, mis ühendab olemasolevat 11115 Kurna‒Tuhala tee äärde jäävat kergliiklusteed rajatava Peetri tee äärse kõnniteega. Ala ei tohi piirata piirdeaiaga ja piirdeaia täpne asukoht on näidatud põhijoonisel. Aasta 2018 veebruari kuus kehtestas Kiili Vallavalitsus Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringus on kahe krundi sihtotstarve ette nähtud ärimaa (pos. 5-6), kuhu on kavandatud piirkonna elanikele erinevaid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Planeeritavale alale jääb bussipeatus, mille juurest nähakse ette jalgtee, üle haljasala kuni ärimaa sihtotstarbega krundi jalgteedeni, kust pääseb planeeritud Peetri tee kergliiklusteeni. Seega on tagatud Sonni kinnistu detailplaneeringuga ligipääs Peetri teelt kergliiklusteeni ning puudub vajadus täiendavale ligipääsule läbi Peetri tee 4 kinnistu ning ei ole seetõttu detailplaneeringu planeeringulahenduse oluline muutus EhS § 27 lg 3 mõttes.

Nimetatud arhitektuurse tingimuse muutmine ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt, ei muuda detailplaneeringu olemuslikku lahendust, ei mõjuta krundil olevaid teisi kitsendusi, ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 27.09.2021 kuni 11.10.2021.