Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 28 Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine (Raehansu ja Vikmari kinnistu osas)

Kiili Vallavalitsuse 15.01.2008 korraldusega nr 8 on algatatud Vaela külas Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Mardi (30401:001:0941), Raehansu (30401:001:0942) ja Vikmari (30104:001:0943) kinnistu  maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja kaksikelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Kiili Vallavalitsuse 16.06.2015 korraldusega nr 402 tunnistati osaliselt kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 15. jaanuari 2008 korraldus nr 8 „Mardi, Raehansu ja Vikmari kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" Mardi katastriüksuse (katastritunnusega 30401:001:0941) osas.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.