Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

19. märts 2020 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 7 Saurustemaa teemapargi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu on koostanud Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ (töö nr DP15/108).

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas.
Planeeringuala suurus on 7,98ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli Sausti külas Konga katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2344) sihtotstarbe muutmine 100% maatulundusmaast (011; M) 40% ühiskondlike ehitiste maaks (016; Üh) ja 60% üldkasutatavaks maaks (017; Üm) ning Konga katastriüksusele Saurustemaa teemapargi rajamine. Saurustemaa oleks olnud perepark, mille atraktsioonide hulka kuuluks õppekeskus keskkonnahariduse projektide ning õuesõppe tundide läbiviimiseks. Õppekeskusesse oli plaanitud püsi- ja rändnäitused mesoliitikumi ajastu kliimast ja maakoore muutustest, kivististest, taimeliikidest jpm. Samasse hoonekomplekti kuuluksid ka veel siseseikluspark, mis teenindaks külalisi ka talvisel perioodil ning pargi teenindamiseks vajalikud toitlustuse ja muud olmeruumid. Planeeringuga oli kavandatud kinnistutele teemapargile vajalik hoonestus koos toetavate rajatistega, sh parkla. Lisaks lahendati planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.