Lähiaadresside muutmine

Aadressandmete süsteemi asutamise ja pidamise aluseks on "Ruumiandmete seadus"  ja Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 251 "Aadressiandmete süsteem".

Koha-aadress peab:

 • tagama objekti leidmise geograafilises ruumis,
 • olema minimaalselt vajaliku pikkusega, 
 • vastama kultuuritavadele ja keelenõuetele, 
 • olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga!

Koha-aadressi määraja on kohalik omavalitsus.
Koha-aadressi määraja tagab:

 • oma pädevuses olevate aadressitoimingute tegemise käesoleva seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuete kohaselt;
 • maaüksuse, sellel asuva hoone ning hooneosa koha-aadressi omavahelise kooskõla;
 • unikaalaadressi nõudvate aadressiobjektide koha-aadresside ainukordsuse.

Millal tuleb koha-aadress määrata?
Koha-aadressita maaüksuse koha-aadress tuleb määrata enne kohaliku omavalitsuse haldusakti vastuvõtmist selle aadressiobjekti moodustamise kohta.
Uue hoone koha-aadress tuleb määrata hiljemalt enne selle hoone püstitamiseks ehitusloa andmist, korteri ja muu hooneosa koha-aadress tuleb määrata hiljemalt enne hoone kasutusloa andmist.

Millal peab aadressi muutma?
Koha-aadressi peab muutma, kui:

 • koha-aadressi muutmise kohustus tuleneb õigusaktist, sealhulgas muutub haldus- või asustusjaotus või muutuvad koha-aadressis kasutusel olevad kohanimed;
 • kehtestatud koha-aadress ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega;
 • kasutusel olev koha-aadress on eksitav;
 • muutub aadressiobjekti ulatus.

Koha-aadressi võib muuta, kui:

 • aadressiobjekti leidmiseks on otstarbekas kasutada teistsugust koha-aadressi;
 • aadressiobjekti omanik avaldab selleks soovi.

Muudatused võib algatada nii kohalik omavalitsus kui ka omanik.
Koha-aadressi muutmise ning kehtetuks tunnistamise korral esitab kohalik omavalitsus andmed Maa-ametile registreerimiseks.

Aadressiandmete käsiraamat