Projekteerimistingimused

Ehitusseadustik

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
Pädev asutus  (projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti) annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

  1. püstitamiseks või rajamiseks;
  2. laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

  1. detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
  2. detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
  3. detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimusi ei anta detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks ega riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Alates 01.04.2016 toimub projekteerimistingimuste taotluste esitamine kohalikule omavalitsusele digitaalselt ehitisregistri www.ehr.ee kaudu või kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need kohalikule omavalitsusele ning kohalik omavalitsus kannab andmed ehitisregistrisse.

Väljastatud projekteerimistingimustega on võimalik tutvuda ehitisregistri www.ehr.ee kaudu.