Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00

 

Karin Sillmann
Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja-abivallavanem
 
679 0277
karin.sillmann@kiilivald.ee 
Eduard Ventman
Vallaarhitekt
 
679 0272
eduard.ventman@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine planeerimis- ja projekteerimisalastes küsimustes
Detailplaneeringute menetlemine
Projekteerimistingimuste menetlemine
 
Kadre Rumm
Teehoiu- hankespetsialist 
679 0263, 504 6443
kadre.rumm@kiilivald.ee

Teede hooldus ja ehitus
Teede projekteerimistingimused,
Teede ehituslubade menetlemine
Teede kasutuslubade menetlemine
Kaevetööde lubade väljastamine ja järelevalve
Ettekirjutused
 
Toomas Karma
Ehitusnõunik
 
679 0275
toomas.karma@kiilivald.ee
 
Märt Neppo
Ehitusjärelevalve spetsialist
 
679 0276
mart.neppo@kiilivald.ee

Ehitatavate ja kasutatavate ehitiste üle ehitusjärelevalve alane tegevus
Ettekirjutused
Väärteomenetlused
Kasutuslubade menetlemine
 
Benno Johanson
Maanõunik
 
679 0264
benno.johanson@kiilivald.ee
 
Siiri Treimann
Keskkonnanõunik

 
679 0278
siiri.treimann@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine looduskeskkonna ja selle kaitsega seonduvates küsimustes.
Jäätmekäitluse korraldamine ja koordineerimine.
Muinsuskaitsealase töö korraldamine ja koordineerimine.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamine.
Keskkonnalubade menetlemine (vee erikasutusload, välisõhu saasteload, jäätmeload, üldgeoloogiliste uurimistööde load, maavara kaevandusload).
Ehitustegevuste ja planeeringutega seonduvad keskkonnaalased kooskõlastused.
Üksikpuude raieload, keskkonnareostus, hulkuvad loomad, puurkaevud.
 
Heli Kalvet
Heakorra järelevalve spetsialist

 
679 0244
heli.kalvet@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine haljastus ja heakorra küsimustes
Haljastus- ja hoolduslepingute täitmise järelevalve
Avalike haljastute raie ja remondi korraldamine, inventari paigaldamine (pingid, prügikastid, mänguväljakute atraktsioonid jmt)
Heakorra eeskirja täitmise järelevalve, ettekirjutused
Haljastus