Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

Planeerimisseaduse (§ 74 lõike 4) ja ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (§ 33 lõike 1 punkti 2) kohaselt on üldplaneeringu koostamisel keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine kohustuslik.

KSH eesmärgiks on keskkonnakaalutlustega arvestamine üldplaneeringu koostamisel ning seeläbi inim- ja looduskeskkonna mõjusid tasakaalustava lahenduse leidmine.

KSH väljatöötamise kavatsus (VTK) on aluseks (lähteülesandeks) edasiseks KSH läbiviimiseks ja KSH aruande koostamiseks. VTK's märgitakse keskkonnamõju hindamise ulatus ja eeldatav ajakava ning planeeringu rakendamisega eeldatavalt kaasneda võiv oluline keskkonnamõju, sealhulgas mõju inimese tervisele, piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus, võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku alale ja muu planeeringu koostamise korraldajale teadaolev asjasse puutuv teave. Väljatöötamise kavatsuse alusel valmiv KSH on planeeringu lisa. KSH on avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võimaluste (kui neid on planeerimismenetluses välja pakutud) väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks korraldatav hindamine, mille tulemusi võetakse arvesse strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel. KSH näitab, milliste oluliste keskkonnaargumentide alusel toimub üldplaneeringu kaalutlusprotsessi jooksul valikute tegemine ja otsusteni jõudmine. KSH protsessis käsitletakse keskkonda mitte ainult looduskeskkonnana, vaid laiemalt – KSH protsessi käigus hinnatakse lisaks sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid, sh ka mõju inimese tervisele.