Ennetusprogramm "Puhas tulevik"

Projekti eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste isikute hulgas, ennetada narkosüütegude toimepanemist, parandada noorte sotsiaalseid oskusi, aidata igakülgselt kaasa alaealiste ja nende perede edukamale sotsiaalsele ja psühholoogilisele toimetulekule ja õiguskuulekusele.

Sihtrühm: esmakordse narkosüüteoga politseisse sattunud alaealised. Süüteo toimepanemise korral tehakse piirkonna politseiametniku poolt pärast taustakontrolli pakkumine programmis osalemiseks, vanema ja noore nõusolekul suunatakse alaealine programmi. Ennetusprogrammis osalemine on vabatahtlik.

Läbiviija: Kohaliku omavalitsuste lastekaitsespetsialist koos piirkonna politseiametnikega           (s.h piirkonnapolitseinik või noorsoopolitseinik). 

Sisu: Programm kestab kuus kuud ja selle aja jooksul peavad noored vähemalt ühe korra kuus lubama politseil teha lühikese etteteatamise ajaga narko kiirtesti, osalema koos vanemaga kohalikus omavalitsuses toimuvatel aruteludel, võimaldama politseil või lastekaitsetöötajal kodu külastada ning osalema kohaliku omavalitsuse pakutud programmides või spetsialistide vastuvõtul. Eduka programmmi läbimise korral ei karistata alaealist toimepandud narkosüüteo eest ja vastavasisulist märget karistusregistrisse ei tehta.