Hajaasustuse programm 2013

Harju maavanem kuulutas oma 07.08.2013 korraldusega nr 1433-k avatuks hajaasustuse programmi 2013. aasta vooru alates 7. augustist 2013. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Harju maakonnas saavad 2013. aasta voorus taotlusi esitada Anija, Kiili, Kuusalu, Nissi, Raasiku, Rae ja Saue valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht peab rahvastikuregistri alusel olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei või olla hilisem kui 01.jaanuar.2013. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-aastane isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei või olla hilisem kui 01.01.2013.

Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  1. veesüsteemid
  2. kanalisatsioonisüsteemid
  3. juurdepääsuteed
  4. autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7. oktoober 2013. a.

Hajaasustuse programmi raames Kiili vallavalitsusele esitatud projektide rahastamistaotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustatud komisjoni koosseis on järgmine: Benno Johanson, Lea Peterson, Siiri Treimann, Ann Vahtramäe ja Toomas Kärvet.

Vajalikud dokumendid:

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta Harju Maavalitsuse kodulehel (http://harju.maavalitsus.ee/et/hajaasustuse-programm) ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel (http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist ).

Kiili vallavalitsuses on kontaktisikuks keskkonnanõunik S.Treimann (tel 6790278, e-post siiri.treimann@kiilivald.ee).

Maakondlik programmi kontaktisik on Alan Rood, Harju Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel 611 8789, alan.rood@mv.harju.ee.

 

Toetused Hajaasustus programmist 2013

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt vallavalitsuse 03.12.2013 korraldusele nr 551, saab hajaasustuse programmist toetust Heiki Lootus projektile „Metsanurga külas Kure kinnistule reoveekäitlusseadmete paigaldus". Toetuse suurus on 4040 eurot ja omaosalus projektis on 2020 eurot. Projektiga paigaldatakse majapidamisele reoveepuhasti ja ehitatakse välja heitvee ärajuhtimise süsteemid. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 01.12.2014.