Hajaasustuse programmi 2014.aasta taotlusvoor Harjumaal

25. aprillist 2014 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku ja Saue vallas.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 25. juunil 2014.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014);
  3. taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks kuni 18-aastane isik või kuni 35-aastane määratud puudega isik, kes elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse ja kelle elukoht on seal ka rahvastikuregistri andmete kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014).
  4. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, va alla 18-aastase isiku või kuni 35-aastane määratud puudega isiku leibkonda kuulumise nõue. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetused. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse  vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument  ja konsulteerige valla ametnikuga. Kiili vallas on kontaktisikuks keskkonnanõunik Siiri Treimann, tel 679 0278  ja e-post siiri.trimenn@kiilivald.ee .

Taotlusvormid on EASi veebilehel:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale .

Toetused hajaasustuse programmist 2014.aastal

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt Kiili Vallavalitsuse 30. september 2014 korraldusele nr 519 saavad hajaasustuse programmist toetust järgmiste isikute poolt esitatud projektid:

  1. Raimo Rohi- projektile „Uuemäe talu, Metsnurga küla Kiili vald. Puurkaevu rajamine ja veepuhastusseadmete soetamine ning paigaldamine". Toetuse suuruseks on 3243,33 eurot ja omaosalus on 1621,67 eurot. Projekti raames rajatakse Uuemäe katastriüksusele puurkaev ja paigaldatakse veepuhastusseadmed. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 30.10.2015.
  2. Tarmo Mäesalu- projektile „Ühiskanalisatsiooniga ühinemiseks Kraaviperve tee 3 kanalisatsioonitrassi ehitamine". Toetuse suuruseks on 6500 eurot ja omaosaluseks on 6000 eurot. Projektiga ehitatakse valmis reoveetrass, mis ühendatakse ühiskanalisatsiooni kollektortrassiga. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 01.09.2015.
  3. Ly Bowman-  projektile „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine, Allikavälja, Sõgula küla, Kiili vald". Toetuse suuruseks on 6500 eurot ja omaosaluseks on 3302,80 eurot. Projektiga rajataks elamule nõuetekohane reoveekäitlussüsteem. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 01.10.2015.