Hajaasustuse programm 2017

31. märsist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku ja Viimsi vallas ning Paldiski linna Väike-Pakri saarel.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse hiljemalt 01. juunil 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2017);
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Kiili vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument. Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.679 0278).

Programmdokument 2017
Taotlusvorm
Eelarve vorm
Lisainfo veesüsteemi valdkonna projekti tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemi valdkonna projekti tegevuste kohta
Lisainfo juurepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kohta
Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate ka EAS kodulehelt.

Kiili Vallavalitsuse 04.07.2017 korraldusega nr 226 otsustati Hajaasustuse programmist toetada järgmisi projekte:

  1. Kaja Saage projekti „Toatre talu, Arusta küla, Kiili vald. Kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine". Toetuse suurus 1840 €.
  2. Karin Anni, Väino Anni ja Kaidi Anni projekti „Paju, Männi ja Vana-Manni kinnistutele biopuhasti rajamine". Toetuse suurus 11022,15 €.
  3. Ülo Naano projekti „Mäe kinnistu kanalisatsioon, Mõisaküla". Toetuse suurus 2199 €.
  4. Avo Lend'i projekti „Kiili valla, Sõmeru küla, Jaanisoo talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine septiku ja imbväljaku näol." Toetuse suurus 3194 €.