Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Programmi tingimused:
 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.

Taotlust koos lisadokumentidega saab esitada Kiili vallavalitsusele (aadress Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald 75401; e-post: info@kiilivald.ee) 17.veebruarist – 17.aprillini 2020.a.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saaja on vallavalitsusega sõlminud kirjaliku toetuslepingu.

Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, tuleb  enne taotluse koostamist kindlasti läbi lugeda programmdokument (22.02.2018 vastu võetud Riigihalduse ministri määrus nr 14 "Hajaasustuse programm") ja kasulik on tutvuda ka programmi seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.679 0278).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (vt Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm )

Kiili vallas eelistatud sihtrühmad ja tegevusvaldkonnad

Kiili vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega 81 „Hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine" on Kiili vallas toetuste andmisel eelistatud sihtrühmad järgmised:

 1. majapidamine, kus elavad lapsed (lastega pere);
 2. majapidamine, kus elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.
Toetuse andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus on järgmine:
 1. veevarustussüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid.

Kiili vallavalitsus otsustas  2020.aastal (28. juuli 2020 korraldusega nr. 236) toetada hajaasustuse programmist järgmiste taotlejate projekte:

 1. Alar Nisu projekt „Sausti tee 45, Kiili vald, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine". Toetuse suuruseks on 4000,00 eurot.
 2. Andrus Meier-i projekt „Veevarustuse rajamine, Lundu, Sookaera küla". Toetuse suuruseks on 800,00 eurot.
 3. Andrus Meier-i projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine, Lundu, Sookaera küla". Toetuse suuruseks on 3038,00 eurot.
 4. Mario Vaiksaar-e rojekt „Puurkaevu,veevarustuse rajamine Aruste-Jaani". Toetuse suuruseks on 3000,00 eurot.
 5. Anne-Ly Veetamm-e projekt „Puurkaevu rajamine, Veetamme". Toetuse suuruseks on 3031,08 eurot.
 6. Maario Vaiksaar-e projekt „Kanalisatsioonisüsteemide rajamine Aruste-Jaani". Toetuse suuruseks on 3500,00 eurot.
 7. Maarjus Õunapuu projekt „Arumäe talu kanalisatsioonisüsteem". Toetuse suuruseks on 3495,05 eurot.

Kiili vallavalitsus otsustas  2020.aastal (28. juuli 2020 korraldusega nr. 237) toetada hajaasustuse programmist Heiki Lootus-e projekti „KURE, Metsanurga küla, Kiili vald. Krundile juurdepääsu tee ehitus". Toetuse suuruseks on 3175,88 eurot.

Toetuse kasutamise aruanne