Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise taotlus (huviringide läbiviijatele)

Kirjeldus

Kiili vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele suunatud toetus, mille eesmärgiks on huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine.

Toetust antakse sihtotstarbeliselt tegevuses osalevate õpilaste osavõtumaksu vähendamiseks ja/või vajalike õppevahendite/inventari soetamiseks.

Tegevus, mida toetatakse, peab vastama vähemalt alljärgnevatele tingimustele:

  1. Olema suunatud 7-19-aastastele Kiili valla noortele;
  2. Toimuma regulaarselt (vähemalt kord nädalas) ning juhendatult;
  3. Olema jätkusuutlik.

Vallavalitsus teeb otsuse taotluste rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluste esitamist. Otsus tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 5 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Toetuse saaja on kohustatud esitama Kiili Vallavalitsusele 30 päeva jooksul pärast projekti lõppemist aruande temale eraldatud raha kasutamise kohta. Aruandele tuleb lisada aruannet põhistavad kuludokumendid (arved, maksekorraldused).

Toetuse taotlemiseks kasuta veebikeskkonda SPOKU.  See on taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteem kohalikule omavalitsusele ning iseteeninduskeskkond elanikule.
 

 

SPOKU kasutusjuhend

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Dagi Dorbek, dagi.dorbek@kiilivald.ee, tel 679 0268