Puude raie

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda kohaliku omavalitsuse loa alusel (Looduskaitseseadus §45).

Loa saamiseks esitab kinnistu omanik Kiili vallavalitsusele vastava avalduse.

Üksikpuu raieloa väljaandmise tingimused ja kord. (Kiili Vallavolikogu 9. august 2007 nr 14)