Noortegarantii tugisüsteem (NGTS)

Projekti eesmärk: pakkuda mitteõppivatele ja mittetöötavatele noortele tuge haridusteele naasmiseks, tööturule jõudmiseks või võimalusi olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud.

Sihtrühm: Noortegarantii tugisüsteemi sihtrühmaks on 16–26-aastased noored, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

  • ei õpi;
  • ei tööta;
  • ei ole töötuna arvel;
  • ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust;
  • ei saa töötamise toetamise teenust;
  • ei tegele ettevõtlusega;
  • ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest;
  • ei kanna vangistust või eelvangistust;
  • ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Toe saamiseks tööturule jõudmisel või haridusteele naasmisel võivad omavalitsuse poole pöörduda ka noored, kes noortegarantii tugisüsteemi sihtgruppi ei kuulu.

Projekti kirjeldus: Noortegarantii tugisüsteemi raames toimub aastas kaks seiret, mille käigus edastatakse süsteemiga liitunud kohalikele omavalitsustele andmed noorte kohta, kes ei õpi ega tööta. Seejärel võtab noore elukohajärgne omavalitsus ühendust potentsiaalselt abivajava noorega, et välja selgitada noore abivajadus ning asuda muresid üheskoos lahendama, et noort aidata. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks. Vajadusel tehakse koostööd ka teiste partneritega, näiteks Eesti Töötukassaga.

Kontakt: Kiili valla mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori toetab sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 6790265, mob 5081638.

Lisainfo: Tööeluportaal