Notariaaltoimingud

Vallasekretär

Tarko Tuisk

Tel: 679 0260
E-post: tarko.tuisk@kiilivald.ee

Vastuvõtt toimub eelregistreerimisega.

Vallasekretäri poolt teostatavad notariaaltoimingud

Tulenevalt notariaadiseadus § 53 lg 1 p 2 võib vallasekretär teha notari asemel järgmisi tõestamistoiminguid:

 1. dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine;
 2. pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamine;
 3. pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine.

1. Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamine

 • Isik esitab dokumendi ärakirja või väljavõtte vallasekretärile koos originaaliga.
 • Vallasekretär kontrollib ärakirja või väljavõtte vastavust originaalile ja kinnitab selle.
 • Dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest tasutakse riigilõivu 0,63 eurot iga lehekülje eest (riigilõivuseadus § 324).
 • Riigilõiv tasutakse vallasekretärile.
 • Riigilõivu ei võeta riikliku toetuse ja pensioni saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjas vajaliku dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamise eest (riigilõivuseadus § 45).

2. Volikirja tõestamine

 • Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.
 • Volikirja koostamiseks ja tõestamiseks peab vallasekretäri poole pöörduma volitaja (esindatav).
 • Volitaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt suutma väljendada, milliste õiguste teostamiseks ta soovib volikirja koostada. Kui volitajaks on juriidiline isik, kontrollib vallasekretär volitaja esindusõigust.
 • Volikirja koostamiseks esitatakse vallasekretärile nii volitaja kui volitatava isikut tõendav dokument (pass, isikutunnistus, juhiluba).
 • Vallasekretär loeb volikirja volitajale ette ja annab volitajale läbivaatamiseks. Volitaja kiidab volituse heaks, allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
 • Volikiri võib olla koostatud tähtajalisena või tähtajatuna. Pensioni väljavõtmiseks antud volikiri kehtib maksimaalselt kolm aastat. Kui volikirjas pole kehtivusaega märgitud, kehtib see ühe aasta jooksul tõestamise päevast arvates.
 • Volikirja tõestamise eest tasutakse riigilõivu 1,91 eurot (riigilõivuseadus § 325).
 • Riigilõiv tasutakse vallasekretärile.
 • Riigilõivu ei võeta pensioni saamiseks vajaliku volikirja tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).
 • Juhul, kui pensionär viibib ravil, võib pensioni kätte saamiseks koostatud volikirja tõestada ka statsionaarse raviasutuse juht. Sel juhul kehtib see ühekordsena 6 kuu saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks (riikliku pensionikindlustuse seadus § 44).

3. Avalduse tõestamine

 • Avaldaja peab olema teo- ja otsustusvõimeline ning selgelt oma tahet väljendama.
 • Avaldaja esitab avalduse tõestamiseks vallasekretärile oma isikut tõendava dokumendi (pass, isikutunnistus, juhiluba) ning isiku, kelle arveldusarvele pension või toetus soovitakse kanda, nimi, isikukood, arveldusarve number konkreetses pangas).
 • Vallasekretär loeb avalduse avaldajale ette ja annab avaldajale läbivaatamiseks. Avaldaja kiidab avalduse heaks, allkirjastades selle vallasekretäri juuresolekul omakäeliselt.
 • Riigilõivu ei võeta pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamise eest (riigilõivuseadus § 45).