Puuetega inimeste eluaseme kohandamine - 2019

2019. aastal sai Kiili vallas antud projekti raames kohandatud kaks eluruumi. Projekti kogusumma oli 8512 eurot, millest Kiili valla osalus moodustas 15% (1276,80 eurot) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi osalus 85% (7235,20 eurot).

Avatud on taotlusvoor puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamiseks. Toetuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.

Taoltluse leiab siit.

Taotluse esitamise tähtaeg on 09.06.2019.

Taotluse kohustuslikud andmed:

 • taotleja (kohanduse saaja) andmed;
 • taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või  piiratud teovõimega;
 • kohandatava eluruumi andmed;
 • kohandamise vajadus ja probleemkohad.

Koos taotlusega esitatakse:

 • koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
 • koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
 • eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume.
Menetlusprotsess:
 1. Esita taotlus hiljemalt 09. juuniks 2019  info@kiilivald.ee või aadressil Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harjumaa 75401.
 2. Vallavalitsus kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele ning pärast seda toimub kodukülastus.
 3. Vastavaks tunnistatud taotlusele võtab taotleja hinnapakkumised ja esitab need Kiili Vallavalitsusele hiljemalt 28.06.2019
 4. Kiili Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 31.07.2019.
 5. Taotluse rahastamise otsuse alusel teostatakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele.

Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".