Riigikogu valimised 2019

Valimised Eestis www.valimised.ee

Kandidaadid Harju- ja Raplamaal

Iga hääleõiguslik kodanik (Riigikogu valimistel vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanik, kes on kantud valimisnimekirja rahvastikuregisti andmete põhjal) saab aadressil https://valimised.rahvastikuregister.ee  sisestada oma elukoha aadressi ja kaart näitab, millises jaoskonnas ta saab hääletada. Info, millises jaoskonnas hääletada, ja valimisjaoskonna kontakttelefon on kirjas ka personaalsel valijakaardil, mille väljastab valijatele siseministeerium.

Kus saab valida?

3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel on Kiili vallas üks valimisjaoskond.
Valimisjaoskond nr 1
Valimispäeval, 3. märtsil, Kiili Gümnaasium, Kooli tn 2, Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond.
Eelhääletamise päevadel, 25.-27. veebruar, Kiili vallavalitsus, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald, Harju maakond.
Hääletamine väljaspool elukohta eelhääletamise päevadel.
Jaoskonnakomisjoni esimees Benno Johanson
Kontakt: benno.johanson@kiilivald.ee, telefon 5411 0022.

Valimistoimingud ja tähtajad

Hiljemalt 11. veebruaril saadab siseministeerium valijale valimiskaardi.
Valija, kes 15. päeval (16. veebruar) enne valimispäeva ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on vigu, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole tarko.tuisk@kiilivald.ee.
21.-24. veebruar toimub eelhääletamine maakonnakeskustes riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
21.-27. veebruar toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 21. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 27. veebruar kell 18.00.
25.-27. veebruar toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni eelhääletamise viimase päeva kella 14ni esitada kirjaliku taotluse Kiili valla valimisjaoskonnale nr 1, e-posti aadress info@kiilivald.ee.

3. märts on valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine neile, kes tervislikul või muul mõjuval põhjusel ei saa hääletada valimisjaoskonnas. Kodus hääletamist saab taotleda ainult elukohajärgsest valimisjaoskonnast valimispäeval kella 14-ni. Valimispäeval saab taotluse esitada ka oma valimisjaoskonda helistades numbril 5411 0022.

VALIJA MEELESPEA

 • 21.-24. veebruaril maakonnakeskuses toimuva hääletamise kohta vt lisainfot aadressilt www.valimised.ee.
 • 25.-27. veebruaril on avatud kõik jaoskonnad. Igas vallas ja linnas on avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.
 • Valimisjaoskondade kohta leiate teavet aadressil valimised.rahvastikuregister.ee.
 • Elektrooniliselt saab hääletada 21.-27. veebruaril aadressil www.valimised.ee.
 • Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Valimispäeval saate esitada taotluse ka Teie valimisjaoskonna telefonil kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
 • Valimisjaoskonda võtke kaasa isikut tõendav dokument (nt isikutunnistus, pass, juhiluba). Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta.
 • Täitke hääletamissedel hääletamiskabiinis.
 • Teie poolt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumbrit ei tohi parandada, küsige komisjonilt uus sedel.
 • Hääletamissedelit ei tohi hääletamisruumist välja viia.
 • Te saate hääletada kandidaatide poolt, kes on üles seatud Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses valimisringkonnas.
 • Kui Teie valimisotsust püütakse vara või muu soodustuse lubamise või andmisega mõjutada, teavitage koheselt politseid. Nii aitate kaasa valimiste ausale läbiviimisele.
 • Valimiste infotelefon 631 6633, info@valimised.ee.

Riigikogu valimistel täidab valimisjuhi ülesandeid vallasekretär Tarko Tuisk.
E-posti aadress tarko.tuisk@kiilivald.ee, telefon 5082682.