Lastekaitse Kiili vallas

Lastekaitsealase nõustamise käigus selgitatakse välja lapse ja pere abivajadus, millest lähtuvalt pakutakse eesmärgipäraseid meetmeid lapse heaolu tagamiseks. Nõustamise käigus antakse Kiili valla elanikele teavet vallas pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning riiklikest teenustest ja toetustest.

Lastekaitsespetsialisti tööülesanded:

 • vanemate nõustamine last ja pere puudutavates küsimustes, informeerimine olemasolevatest teenustest;
 • laste ja noorte nõustamine, informeerimine olemasolevatest toetavatest teenustest;
 • lapse ja tema pere abivajaduse hindamine, juhtumiplaani koostamine, vajalikele teenustele suunamine;
 • juhtumipõhine võrgustikutöö erinevate asutuste ja spetsialistidega;
 • kodukülastused koduse olukorraga tutvumiseks ja abivajaduse väljaselgitamiseks;
 • vanemate nõustamine hooldusõiguse küsimustes, kokkulepete sõlmimine lapse elukorralduse, suhtlemise jm küsimustes ning lepitusteenusele suunamine;
 • nõustamine elatisküsimustes;
 • kohtule arvamuse esitamine lapsi puudutavates kohtuvaidlustes;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine;vajadusel kohtule avalduse esitamine laste õiguste tagamiseks;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste eestkoste korraldamine;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste suunamine asendushooldusteenusele hooldusperre, asenduskodusse või perekodusse, koostöö teenuse osutajaga, järelvalve ning järelhooldusteenuse osutamine;
 • koostöö politseiga alaealiste õigusrikkujate, lähisuhtevägivalla ja laste vastu suunatud vägivalla juhtumitega seonduvalt;
 • koostöö haridusasutuste ja lapsevanemaga lapse käitumisprobleemide, õpiraskuse, haridusliku erivajaduse ilmnemisel, vajadusel teenusele suunamine;
 • koostöö koolidega lapse koolikohustuse täitmise tagamiseks, vajadusel teenusele suunamine ja järelevalve;
 • haridusasutuste spetsialistide nõustamine lapse eakohase arengu, vajaduste ja õiguste küsimustes;
 • 16-26-aastaste mitteõppivate või mittetöötavate noorte nõustamine;
 • koolituste läbiviimine lastele ja lapsevanematele lapse arengut toetavatel teemadel koostöös haridusasutustega;
 • koostöövõrgustiku loomine erinevate osapooltega, lastekaitsealase preventiivse töö korraldamine sh osalemine valdkondlike komisjonide töös;
 • osalemine laste hoolekannet reguleerivate kohaliku omavalitsuse õigusaktide, eelnõude ja aastaeelarve projekti koostamisel;
 • töövaldkonda puudutavate statistiliste aruannete koostamine ja esitamine sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud korras.

Teenused Kiili vallas:

 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine (individuaal- ja perenõustamine)
 • teraapia (pereteraapia, kunstiteraapia)
 • perelepitusteenus
 • kriisinõustamine
 • leinalaager lähedase kaotanud lastele
 • tugiisikuteenus
 • asendus- ja järelhooldusteenus
 • lapsehoiuteenus
 • turvakoduteenus
 • sotsiaaltransporditeenus
 • vanemlusprogramm „Imelised aastad"

Tasuta teenusele suunab lastekaitsespetsialist eelneva vestluse ja avalduse alusel.