Sotsiaalteenuse taotlemine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus:

Kiili valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused: isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, võlanõustamisteenus, vältimatu sotsiaalabi, tugiisikuteenus, koduteenus, sotsiaaleluruumi tagamine, muud vajaduspõhised sotsiaalteenused (nt logopeedi teenus, kriisiabi, toiduabi, viipekeele teenus jne).

Sotsiaalteenuseid on õigustaotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Kiili vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi.

Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, lähedane või muu isik.

Vajadusel külastab sotsiaalvaldkonna töötaja sotsiaalteenust vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ning abi- või hooldusvajaduse ulatuse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima teenuse väljaselgitamiseks. Sotsiaalvaldkonna töötaja võib olukorra hindamisele kaasata ka teisi erialaspetsialiste.

Kestvus:

Otsus sotsiaalteenuse andmise või andmata jätmise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registeerimisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: