Koduteenus

Kirjeldus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks: kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine,  toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ning muu asjaajamine.

Koduteenuse eest tasub teenust vajav isik vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale. Koduteenuseid osutatakse tasuta juhul, kui teenust vajav isik ja tema seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised koduteenuste eest tasuma.

Koduteenuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse koduteenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Katre Kokk, katre.kokk@kiilivald.ee, tel 679 0245, mob 5566 4498

Paberkandjal taotlus