Talihooldus Kiili vallas

Talihooldusteenust teostavad Kiili vallas 2021-2024:

 • MR Multi OÜ, telefon 5827 8144, e-post: info@mrmulti.ee
  Piirkond 1 - Kiili alev, Lähtse küla;
  Piirkond 2 - Vaela küla, Mõisaküla;
  Piirkond 3 – Kangru alevik;
  Piirkond 4 – Luige alevik, Sausti küla;
  Piirkond 6 – Kiili alev, Mõisaküla, Sausti küla, Vaela küla (läbivad teed)
  kergliiklusteed ja avalikud parklad;
   
 • Landhe Trade OÜ, telefon 516 3374, e-post: allan@teeehitus.ee
  Piirkond 5 – Nabala küla, Metsanurga küla, Arusta küla, Paekna küla, Sõgula küla, Kurevere küla, Sõmeru küla, Sookaera küla, Piissoo küla

Lepingu kohaselt tehakse lumetõrjet vallale kuuluvatel teedel, lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateedel ja nendel erateedel, mille hooldamiseks on vallavalitsusele esitatud avaldus erateel talihoolduse teostamiseks ja mis vastab Kiili Vallavolikogu määrusele 17. november 2011 nr 10 „Kiili valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord".

Tagada tuleb teede vastavus 14.07.2015 majandus- ja taristuministri määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded" Lisa 8.

Teedel, mida läbivad koolibussiliinid, tänavate, parklate ja jalg-ning jalgrattateede seisundi tase on 2, kõikidel teistel teedel 1. Erinevus on hooldetsükli ajas, mis on kehtestatud erinevalt.


HOOLDUSTÜKLI AEG:
 • Hooldustsükli aja arvestus teedel algab libeduse tekkest või lumesaju või tuisu lõpust. Tänava hooldustsükli aega arvestatakse libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest.
 • Seisunditase 2 tuleb tagada hommikul kella 7:00ks ja saju korral 4h jooksul saju lõppemisest (koolibussiliin). Teistel asulavälistel teedel ja tänavatel lume ja lörtsi eemaldamine 8h jooksul.
 • Parklad peavad olema puhastatud hommikul kella 7:00 ja saju korral 4h jooksul saju lõppemisest või saju ajal, kui on lumekihi paksus üle lubatud normi.
 • Jalg- ja jalgrattateed (kergliiklusteed) peavad olema puhastatud 4h jooksul.
 • Asulate sisestel tänavatel soolalume segu eemaldamine sõiduteelt tuleb teostada 4h jooksul selle tekkimisest.
 • Avalduse alusel talihoolet teostatavatel erateedel tuleb tagada sõidetavus 24 h jooksul.
 • Libedusetõrje toimub Kiili Vallavalitsuse tellimusel vastavalt vajadusele.
 • Lumetõrjet ei teostata erateedel, kui tee omanik ei ole likvideerinud teemaalt kive, võsa ja muid segavaid objekte 1,5-2 m ulatuses tee servast, eemaldanud oksi 4m kõrguselt, sissesõidul on kinnine värav või tõkkepuu või ei ole tähistatud vajadusel tee asukohta.

Kodanikel on võimalik teavitada probleemist ning pöörduda küsimuste korral Kiili Vallavalitsuse poole telefonil 504 6443 (Kadre Rumm teehoiu- ja hankespetsialist) või e-posti teel kadre.rumm@kiilivald.ee, info@kiilivald.ee.

Riigiteed on Kiili vallas Tallinna ringtee koos viaduktidega, Tallinn-Rapla-Türi mnt, Kangru tee,  Valli tee, Mikuhansu tee (osaliselt) Vaela tee, Kurna-Tuhala tee, Lähtse-Paekna tee, Tõdva-Nabala tee, Sausti-Kiili tee, osaliselt Kaare tn Luige alevikus.

Riigiteede infotelefon 1247


Ilusat talve!

Kadre Rumm
teehoiu- ja hankespetsialist