« Tagasi

11. jaanuar 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 14 Luige alevikus Viljandi mnt 111 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab VAHTRA GRUPP OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Luige alevikus.
Planeeringuala suurus on 5578 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Projekteerimistingimused, Kiili Vallavalitsuse 12.10.2021 korraldus nr 444

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Luige alevikus Viljandi mnt 111 kinnistu (kt 30401:001:2943) jagamine ja ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringuga moodustatakse detailplaneeringu alale 2 elamumaa krunti. Moodustatavatele kruntidele tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe ühekorruselise abihoone kõrgusega kuni 4,5 m. Krundi suurim ehitisealune pind kuni 300 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste ehitisealuste pindade summa). Parkimisvajadused tuleb lahendada moodustatava krundi piires.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Luige alevikus Viljandi mnt 111 kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajadus puudub, sest planeeritav tegevus ei kuulu Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1, lg 2 ja 4 loetletud tegevusvaldkondadesse. Lähtuvalt KeHJS § 6 lg 2 § 33 lg 2 ning planeerimisseaduse § 124 lg 6 puudub ka KSH eelhinnangu vajadus.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1124