« Tagasi

14. veebruar 2023 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 69 Kiili alevis Padi tn 15 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostaja on HIRUNDO OÜ (Sõpruse pst 218-13, Tallinn, tel 5203279, e-post taimi.kirs@gmail.com).

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 6475 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering
  • Põldmäe III kinnistu detailplaneering (DP0068)
  • Põldmäe III kinnistu osa II detailplaneering (DP0119)

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kiili alevis Padi tn 15 (30401:001:1016) ja Padi tn 15a (30401:001:1595) kinnistute omavahelise piiri asukoha muudatus ja ehitusõiguse määramine. Padi tn 15 krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe ühekorruselise abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning krundi suurim ehitisealune pind tohib olla kuni 300 m2. Padi tn 15a kinnistu sihtotstarve peab jääma jätkuvalt avalikult kasutatavaks sotsiaalmaaks (100%).

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kiili alevis Padi tn 15 detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajadus puudub, sest planeeritav tegevus ei kuulu Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1, lg 2 ja 4 loetletud tegevusvaldkondadesse. Lähtuvalt KeHJS § 6 lg 2 § 33 lg 2 ning planeerimisseaduse § 124 lg 6 puudub ka KSH eelhinnangu vajadus.


Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1158