« Tagasi

16. märts 2023 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kiili Vallavolikogu 19.08.2021 otsusega nr 28 kehtestati Vaela külas Saare maaüksuse detailplaneering (DP0331). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saare katastriüksuse jagamine transpordimaa sihtotstarbega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kruntideks ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatavale ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõiguse kokku kuni 6 hoone püstitamiseks. Lisaks planeeritakse pargi ja reisi parkla vähemalt 10-le masinale ja jalgratastele. Detailplaneeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Tänaseks on detailplaneeringuga kavandatud tegevustest ellu viidud kinnistu jagamine, sihtotstarvete muutmine ja lasteaia hoone ehituse projekteerimine.

Kinnistu nr 13649002 (hõlmab Kuuse tee 22 ja Kuuse tee T2 katastriüksuseid tunnustega vastavalt 30501:001:0521 ja 30501:001:0522) omanik Kiili Varahalduse Sihtasutus (registrikood 90008614) juhatuse liige Assar-Asso Kalvet esitas 02. veebruar 2023. a. Kiili Vallavalitsusele taotluse tunnistada detailplaneering 11115 Kurna-Tuhala tee katastriüksuse osas (30401:001:1946) kehtetuks.

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine puudutab planeeringu osaks oleva 11115 Kurna-Tuhala tee katastriüksusel 30401:001:1946 olevat lahendust. Täpsemalt osa, kus 11115 Kurna-Tuhala tee ristub Vaela teega. Ristmikule on kehtiva planeeringuga planeeritud 4 haruline ringristmik kus ühe haru kaudu on võimalik lahendada juurdepääs kavandatavale lasteaiale ja Kuuse teele. Nimetatud lahendus on planeerimise protsessis lisatud planeeringusse tulenevalt Transpordiameti 20.01.2021 kirjast nr 7.1-2/21/1705-1, mis juhib tähelepanu et ristmiku vahetusse lähedusse jääb ka Opmani tee ja Vaela tee ristmik, mis oma asukoha tõttu on konfliktne ja vajab paremat lahendust. 04.10.2022 Transpordiameti poolt vastuvõetud uus Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiisprojekt (Teedeprojekt OÜ töö nr T02022), mis näeb ette ringristmiku lahendusest loobumise ja selle asemel tuleb kavandada nihutatud harudega kanaliseeritud ristmik, kus ühelt harult on juurdepääs ainult lasteaiale. Lahendus tugineb maanteede projekteerimisnormidest ning Kiili-Tuhala ja Kurna tee ristmikule planeeritud ringristmiku lähedusest. Koos kanaliseeritud ristmiku planeerimisega sulgetakse ka Kuuse tee täiendav ühendusest Kurna-Tuhala maanteega, mis toob transiitliikluse elamualale, kus on kehtestatud õueala liikluskorraldus ja peaks olema välistatud läbiv liiklus. Transpordiameti poolt vallale saadetud ristumiskoha projekteerimise-ehitamise koostööleping näeb ette, et Kiili vallas Vaela külas Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneeringus toodud ehitusõiguse realiseerimiseks tuleb vallal lähtuda eelpool nimetatud „Riigitee nr 11115 Kurna–Tuhala km 2,196–4,556 ja riigitee nr 11507 Kangrumetsa tee km 0,000–0,550 eskiis" (Teedeprojekt OÜ töö nr T02022) toodud ristmiku lahendusest. Koostööleping näeb ette, et vallal tuleb selleks muuta detailplaneeringut ja teisi ehitusprojekti koostamise aluseks olevaid dokumente, et viia need vastavusse eelnevas nimetatud eskiisprojekti lahendusega.

PlanS § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Arvestades eelnevat ja asjaolusid, et 11115 Kiili–Tuhala maanteele projekteeritakse suundristmik vastavalt eskiisprojektile ja juurdepääs autodega planeeritavale alale säilib 11115 Kiili-Tuhala teelt ja Kurna teelt vastavalt planeeringu lahendusele, on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist (11115 Kiili–Tuhala maanteele ringristmiku ehitamise kohustus).