« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Tamme kinnistu detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 56 lg 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses märkida ka kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud.

13.03.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/02419 millega soovitakse muuta Kiili alevis Tamme kinnistu detailplaneeringus (DP0094) pos. 16 (Saare tn 7 - 30401:001:1286) üksikelamu lubatud hoonestusala suurendamist 10% ulatuses.

Esitatud ettepanekuga tutvus Kiili valla projektikomisjon ning on seisukohal, et projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamine ei ole vastuolus ehitusseadustikuga, planeerimisseaduse ja Kiili valla üldplaneeringuga, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 29.05.2023 kuni 12.06.2023.