« Tagasi

Projekteerimistingimustega Sausti külas Saaruste katastriüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

12.04.2023 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/03441 millega soovitakse muuta Sausti külas Saaruste katastriüksuse detailplaneeringus (DP0111) pos. 16 (Saaruste tee 29; kt: 30401:001:1538) üksikelamu lubatud hoonestusala suurendamist ~10% ulatuses.

Esitatud ettepanekuga tutvus Kiili valla projektikomisjon ning on seisukohal, et projekteerimistingimustega detailplaneeringu täpsustamine ei ole vastuolus ehitusseadustikuga, planeerimisseaduse ja Kiili valla üldplaneeringuga, kuna hoonestus sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 12.06.2023 kuni 26.06.2023.