« Tagasi

Vaela külas Priidu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 02.10.2023 kuni 16.10.2023

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest.

Detailplaneeringu on koostanud Optimal Projekt OÜ, töö nr 300.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 15,81 ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärk on jagada Priidu katastriüksus kuueks ärimaa sihtotstarbega, üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega, üheks elamumaa sihtotstarbega, üheks tootmismaa sihtotstarbega, üheks maatulundusmaa sihtotstarbega ja üheksaks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatud kruntidele ehitusõigus.

Maatulundusmaa sihtotstarbega krunt pos.1 on kavandatud olemasoleva metsamaa kohale. Uute ärimaa kruntidele nähakse ette kuni 3 maapealse korrusega hoonete ehitamise võimalus. Hoonestusalad on kruntidel pos 2 ja 3 ning 4 – 7 on üksteise suhtes krundipiiril ühendatud. Transpordimaaga ja maatulundusmaaga piirnedes on hoonestusala märgitud krundi piirist vähemalt 10 m kaugusele või lähtuvalt piirangust. Hooneid kruntidel pos 2 ja 3 ning 4, 5, 6 ja 7 on võimalik tuleohutusnõudeid järgides kokku ehitada. Juhul kui on vajadus rajada kruntidele pos 2 ja 3 üks hoone tuleb need krundid eelnevalt kokku liita ja ehitada ilma tulemüürita. Juhul kui on kruntide pos 4-7 on kavandatud rajada üks või mitut hoonet, siis vastavalt millistele kruntidele ühine hoone rajatakse, tuleb need krundid liita ja ehitada ilma tulemüürita. Krunt pos 8 on kavandatud olemasolevale elamule. Krundil säilitatakse olemasolev hoonestus ja täiendavat ehitusõigust ette ei nähta. Äri- ja tootmismaa krunt pos 9 (Vaela tee 29) on ette nähtud täiendav ehitusõigus lisaks olemasolevale.

Ärimaa kruntidele pos nr 2 – 7 on planeeritud järgnevad kasutusfunktsioonid:
11310 Hoolekandeasutuste hooned (nt päevakeskus, noortekodu, koolkodu, üldhooldekodu);
12100 Majutus- ja toitlustushooned (nt hotell, motell, külalistemaja, hostel);
12200 Büroohooned (sh piirkonda teenindavad bürood);
12330 Teenindushoone (nt sõidukite teeninduse, Ilu- ja isikuteenuste hoone, muu teenindushoone);
12600 Meelelahutus-, haridus- tervishoiu- ja muud avalikud hooned (nt kontserdi- ja universaalide hoone, perearsti keskus, töötervishoid, meditsiiniteenused, sh, muu vaba aeg);
12630 Haridus- ja teadushooned (nt koolimaja; lastehoid, lasteaed);
12640 Haiglad ja muud ravihooned (nt mini haigla, kliinik, veterinaaria kliinik, muu tervishoiuhoone);
12650 Spordihooned (nt võimla, ujula, jäähall; muu spordialane tegevus);
Lisaks eeltoodule: Stock office, huviringid, perekeskus; kaubandus, toidupood. Eeltoodud kasutusfunktsioonide loetelu ei ole lõplik ja see täpsustub hoonete ehituslubade taotlemisel.

Krunt pos nr 17 on planeeritud tootmismaa sihtotstarbega olemasoleva alajaama tarbeks.
Krundid pos 10 – 16 on planeeritud transpordimaa sihtotstarbega. Planeeritav transpordimaa krunt pos 11 tekib olemasolevast Priidu kinnistust eraldatava maatüki pos 11 b ja olemasolevast Jussinuka kinnistust eraldatava maatüki pos 11a liitmisel. Krunt pos nr 15 on kavandatud 11115 Kurna-Tuhala tee laienduse tarbeks ning krunt pos nr 16 Vaela tee 31 juurdepääsuks. Planeeringualale on ligipääs riigimaanteelt 11115 Kurna-Tuhala tee.

Detailplaneeringu lahendus on esitatud planeeringumaterjalides joonisel AS-04 Põhijoonis ja vastuvõtmise korralduse lisas nr 3.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame ajavahemikus 02.10.2023 kuni 16.10.2023.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/469