Uudised ja teated

« Tagasi

Lähtse külas Vanatoa I kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Respekt OÜ, töö nr 73-18.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on 3,56ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, maa-ala krundijaotusplaani koostamine, moodustatavate kruntide ehitusõiguse määramine ning vastavalt hoonestuskavale planeeritava maa-ala haljastuse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete väljatöötamine. Planeeritud krundistruktuur lähtub Vanatoa kinnistu kujust, riigi kõrvalmaantee 11115 Kurna-Tuhala tee asukohast ja üldplaneeringuga naaberkruntidele ette nähtud funktsioonist ning ligipääsuvajadusest. Planeeritud on 13 elamumaa sihtotstarbega krunti ridaelamute ehitamiseks. Lahendus arvestab ridaelamubokside planeerimisel üldplaneeringust tuleneva koormusindeksiga KKKI – 800m² krundi pinda boksi kohta. Olenevalt krundi pindalast on antud ehitusõigus 4‒5 korteriga ridaelamute ehitamiseks. Kokku planeeritakse alale 62 ridaelamuboksi. Transpordimaadeks on ette nähtud 4 maaüksust, lisaks üks olemasolev (pos 19), mis on ette nähtud avaliku kasutusega ja üle antavad Kiili valla omandisse. Planeeringulahendus näeb alale ette avaliku kasutusega viis üldkasutatava maa krunti,  suurusega kokku 10533m². Üldkasutatava maa krundid antakse üle Kiili valla omandisse. Avalikult kasutatav üldkasutatava maa sihtotstarbega haljasala moodustab planeeritavast alast 15,1%. Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga oli võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/363

Detailplaneering algatati Kiili Vallavalitsuse 04.10.2004 korraldusega nr 548 ning võeti vastu 14.05.2019 korraldusega nr 175. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul Kiili Vallavalitsuses ajavahemikul 27.05.2019 kuni 10.06.2019. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringu lahendusele 2 tähelepanekut. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 12.09.2018 algusega kell 14.00 Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev. Avalikule arutelule ei ilmunud kohale ettepanekute esitajad. Samuti ei esitanud keegi neist kirjalikku avaldust vallale ettepaneku tagasi võtmise osas.