Uudised ja teated

« Tagasi

15. oktoober 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 388 Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Ruumi Grupp OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Sausti külas.
Planeeringuala suurus on ca 19,09ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 üksikelamu krunti ja 1 maatulundusmaa krunt. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. 11157 Sausti-Kiili tee servas näha ette haljasribaga sõiduteest eraldatud 3m laiune kergliiklustee. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
      
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) vajadus puudub.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1060