Uudised ja teated

« Tagasi

Üldplaneeringut muutva Mõisakülas Tominga ja Tammetõru detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku tulemused

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Visioonprojekt, töö nr 1-05.04.2016.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Planeeritava maa-ala suurus on 38009 m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevatele elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine. Pos.1 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitisealusepinnaga kuni 500m2. Pos.2 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ehitisealusepinnaga kuni 700m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev.
Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning kehtib reegel: 1 elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2. Kuna Tominga ja Tammetõru kruntide pindalad on 19005m2, on käesoleva detailplaneeringu puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Tegemist on olemasolevate kruntidega, mille sihtotstarve on elamumaa.

Üldplaneeringus on määratud, et hajaasustuses ja külades väljaspool detailplaneeringu kohustusega ala on detailplaneeringuta lubatud ehitada kuni 500 m² ehitusaluse pinnaga elamuid ja selle juurde kuuluvad kuni kolm abihoonet. Pos.1 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitisealusepinnaga kuni 500m2. Pos.2 puhul on lubatud ehitada 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 3 abihoonet (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ehitisealusepinnaga kuni 700m2.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 30.03.2020 kuni 30.04.2020. Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimus 16.07.2020 kell 14:00 Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald. Eskiisi avalikul arutelul ei esitatud detailplaneeringu eskiislahendusele ühtegi ettepanekut.