Uudised ja teated

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks Jalaka, Sausti küla

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

23.08.2020 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2011002/09565, millega soovitakse projekteerimistingimusi Jalaka (katastritunnus 30401:001:0440) maaüksusele elamu ja abihoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

01.09.2020 seisuga ehitisregistri andmetel põhjal krundil hooned puuduvad.

Planeerimisseadus (PlanS) sätestab detailplaneeringu koostamise kohustuse § 125 lõikes 1 ja lõikes 2. PlanS § 125 lõikes 5 on toodud võimalus, et teatud tingimuste olemasolul võib nimetatud paragrahvi lõikes 1 ja 2 toodud üldplaneeringu kohase detailplaneeringu koostamise kohustuse nõudest loobuda, andes välja projekteerimistingimused. Erandit saab kasutada vaid juhul, kui ehitustegevus on kooskõlas üldplaneeringuga. PlanS § 125 lõikes 5 on toodud erand, millistel tingimustel võib kohaliku omavalituse üksus üldplaneeringukohase detailplaneeringu koostamise nõudest loobuda. See on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus. Erinevalt planeeringust on projekteerimistingimustega ehitusõiguse määratlemisel piiriks üldplaneeringus sätestatud ehituslikud tingimused ja projekteerimistingimuste taotlusega hõlmatud ala ümbruskonnas väljakujunenud keskkonnatingimused. Nii saab projekteerimistingimusi kasutada eelkõige nn ühe krundi planeeringute asemel aladel, kus on kõik ehitusõiguse määramiseks olulised tingimused juba varem välja kujunenud.

Antud juhul on tegemist olemasoleva kinnistuga, millel on juba elamumaa sihtotstarve. Arvestades eeltoodut (Uueveski kinnistu detailplaneering, olemasolev 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistu, suurusega 3335 m2) saab väita, et kinnistule üksikelamu ja abihoonete püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud esitatud tingimustega. Kuigi antud juhul on tegemist krundiga, mis asub detailplaneeringu kohustusega alas ei täida ta üldplaneeringus esitatud detailplaneeringu kohustusega kompaktse hoonestuse ja intensiivse maakasutusega ala nõudeid (lk 19).

Arvestades eeltoodut (Uueveski kinnistu detailplaneering, olemasolev 100% elamumaa sihtotstarbega kinnistu, suurusega 3335 m2) saab väita, et krundile üksikelamu ja abihoone püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud väikeelamumaale (EV) esitatud tingimustega (lk 21-22):

  • Suurim lubatud ehitusalune pind uutel väikeelamukruntidel lubatud kuni 300 m².
  • Väikeelamu tervikkrundile on lubatud ehitada üks üksikelamu (ühe korteriga elamu) ja üks abihoone.
  • Väikeelamu korruselisus on kuni 2 ja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 9,00 m ning abihoonel 4,5 m. Korruselisus ja kõrgus määratakse detailplaneeringuga.
  • Parkimisvajadused tuleb lahendada oma krundi piirides.

Haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 2 kohaselt kohustub kohalik omavalitsuse üksus haldusmenetluse viima läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.
Käesoleval juhul on projekteerimistingimuste kaudu ehitusõiguse andmine isiku suhtes kõige efektiivsem, lihtsam ja kiirem viis eesmärgi saavutamiseks, mis ei riiva avalikku huvi ja on kooskõlas kehtiva õigusega.

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirja või e-kirja teel Kiili Vallavalitsusele 28.09.2020 kuni 05.10.2020. Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja veebilehel: www.kiilivald.ee/ehitus-ja-planeerimine/avatud-menetlusegaprojekteerimisteated.