Uudised ja teated

« Tagasi

Üldplaneeringut muutva Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on ca 3328m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Rätsepa maaüksuse detailplaneering (Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsus nr 29)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaade jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolevad elamumaa sihtotstarbega krundid (2tk) neljaks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 220m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Käesolev detailplaneering sisaldab Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 11.05.2020 kuni 14.06.2020. Avalikul väljapanekul esitati 1 ettepanekut/arvamust. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 24. september 2020 Kiili Vallavalitsuses. Arutelule ettepaneku esitanu ei ilmunud. PlanS § 138 alusel esitatakse detailplaneering Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks, kui avalikul väljapanekul esitatud kirjalikke arvamusi ei arvestatud planeeringu koostamisel.