Uudised ja teated

« Tagasi

28. september 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 313 Vaela külas Vainu detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Guru Projekt OÜ, töö nr DP 197-2019.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on ca 1,13ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vainu (30401:001:2686) katastriüksusele ehitusõiguse määramine kokku kuni kolme (kuni 3 korrust, kõrgus kuni 12m) kaubandus-, teenindus-, ja büroohoone püstitamiseks ja koos sellega heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks. Vainu kinnistu detailplaneering täpsustab Kiili valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas.
     
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1043