Uudised ja teated

« Tagasi

27. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 346 Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 15.10.2019 korraldusega nr 388 on algatatud Sausti külas Sausti tee 34 detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse 3 üksikelamu krunti ja 1 maatulundusmaa krunt. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. 11157 Sausti-Kiili tee servas näha ette haljasribaga sõiduteest eraldatud 3m laiune kergliiklustee. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

22.09.2020 kirjaga nr 8-1/1103-6 edastas Kiili Vallavalitsusele detailplaneeringust huvitatud isik avalduse, millega soovib lõpetada algatatud Sausti tee 34 detailplaneeringu menetluse. Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.