Uudised ja teated

« Tagasi

21. jaanuar 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 3 Lähtse külas Kääri tee 1 ja Kääri tee 3 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringut koostab Tartu Arhitektuuribüroo OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Lähtse külas.
Planeeringuala suurus on ca 3328m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Rätsepa maaüksuse detailplaneering (Kiili Vallavolikogu 12.09.2000 otsus nr 29)

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaade jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga jagatakse olemasolevad elamumaa sihtotstarbega krundid (2tk) neljaks eraldiseisvaks üksikelamumaa krundiks. Moodustatavatele kruntidele määratakse ehitusõigus kummalegi 1 elamu (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korruseline ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 220m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev.
Jagatavate kruntide suurused detailplaneeringu algatamise hetkel on 1607m2 (Kääri tee 1) ja 1721m2 (Kääri tee 3). Hoonete omanikud on tõenäoliselt heauskselt omandanud valmis ehitatud hooned, mis ehitati pahauskselt tegutsenud „arendaja" poolt. Antud juhul on motiveeritud põhjendus üldplaneeringut muutva detailplaneeringu menetluseks olemas, kuna seadusliku aluseta püstitatud, kuid faktilises pikaaegses kasutuses olnud hoonete lammutus oleks huvitatud isikuid ebaproportsionaalselt riivav alternatiiv.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/949