Uudised ja teated

Kiili valla üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad 16.02.2021 kell 17:00 ja 19.02.2021 kell 10:00

Täname Teid, et olete aktiivselt osalenud Kiili valla üldplaneeringu koostamises ning et olete andnud tagasisidet esialgsele eskiislahendusele ning KSH eelnõule.

Kõik ametlikult esitatud ettepanekud ja valla seisukohad on lisatud koostöötabelisse, mis on avaldatud valla veebilehel.

Koostöötabelis esitatud vallapoolsed vastused omavad vastuskirja tähendust esitatud ettepanekutele.


Palume arvestada, et üldplaneeringu materjale uuendatakse kodulehel pärast avalike arutelude toimumist.

Eskiisile laekus väga palju erinevaid arvamusi, millest osasid on veel vaja täiendavalt arutada ning leida erinevate vaatenurkade jaoks ühine kompromiss. Koostöö osapooltega jätkub ja püüame leida kõiki huvigruppe kokkutoovat lahendust.

Teavitame Teid, et avalikustamisele järgnevad Kiili üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

  • 16.02.2021 kell 17.00 avalik arutelu veebis, link on leitav arutelu päeval valla kodulehel.
  • 19.02.2021 kell 10.00-12.00 Kiili Gümnaasiumi Spordihalli aeroobika saalis.
Palume mõlemale arutelule ette registreerida e-mailil: info@kiilivald.ee


Avalikel aruteludel antakse ülevaade koostatavast üldplaneeringust ja sellega seotud keskkonnamõju strateegilisest hindamisest (KSH), tutvustatakse avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja vallapoolseid seisukohti nende kohta, arutletakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahenduse üle ning vastatakse muudele üldplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõud käsitlevatele küsimustele.

Võimalusel palume eelistada veebiarutelul osalemist.

Kiili Gümnaasiumi Spordihalli arutelule palume tagada viiruse leviku ennetamiseks vajalikud meetmed.

Inimestel kellel ei ole võimalik elektroonilisel või füüsilisel arutelul osaleda, saavad oma küsimustega pöörduda Karin Sillmanni poole, karin.sillmann@kiilivald.ee