Uudised ja teated

« Tagasi

20. aprill 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 140 Vaela külas Pärna tee 5 ja lähiala detailplaneeringu mittealgatamine

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Karla kinnistu detailplaneering (DP0134)

Karla detailplaneeringu ala omanik esitas 28.02.2020 Kiili vallale taotluse detailplaneeringu koostamise algatamise Vaela külas Pärna tee 5 ja lähiala katastriüksustel. Detailplaneeringu taotlus hõlmas 7 krunti. Detailplaneeringu algatamise taotluse soovi kohaselt taheti moodustada 8 ridaelamu krunti, 1 transpordimaa krunt ja 2 üldkasutatava maa krunti. Ridaelamu krundile sooviti ehitada ühe ridaelamu (kortereid planeeringualal kokku 29). Huvitatud isik on krundid soetanud teades, et sellel on kehtiv "Karla kinnistu detailplaneering". Seega ei saa isikul olla õigustatud ootust sellise olukorra muutmiseks.

Kuna huvitatud isik ei soovi läbirääkimisi vallaga pidada ega panustada rahaliselt planeeringu elluviimisega seotud investeerimisvajadusse jätab Kiili Vallavalitsus algatamata Vaela külas Pärna tee 5 ja lähiala detailplaneeringu (vastavalt 28.02.2020 kirjaga nr 8-1/300 edastatud detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanekule).

Otsus tugineb PlanS § 128 lg 2 punktile 2, mis sätestab, et detailplaneeringut ei algatata juhul kui  on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koostamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik keeldub selliseid kulusid kandmast.

Huvitatud isikul on jätkuvalt võimalus realiseerida juba kehtivat detailplaneeringut.