Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek

Kiili Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 17 võeti vastu detailplaneeringu lahendus Vaela külas Saare (katastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 3,52 ha, paikneb maantee 11115 Kurna-Tuhala tee, Rae valla, Kurna küla, Rebase kinnistu ja Vaela küla Kuuse tee 9, Kadaka tee 1/3/5/7/9/11 elamutega. Juurdepääs detailplaneeringu alale on Kurna teelt ja läbi planeeritava ringristmiku.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saare katastriüksuste jagamine transpordimaa sihtotstarbega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kruntideks ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatavale ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõiguse kokku kuni 6 hoone püstitamiseks. Lubatud on ehitada kuni kahekorruseline lasteaia hoone kõrgusega kuni 9,0 m ja abihooned (kahekorruselised) kõrgusega kuni 4,5 m. Ehitisealune pind kokku moodustataval ühiskondlike ehitiste krundil kuni 5000 m2. Koos uue lasteaiahoonega tuleb planeerida ka pargi ja reisi parkla vähemalt 10-le masinale ja jalgratastele. Lisaks lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.07.2021 – 02.08.2021 k.a.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsuses tööpäevadel Nabala tee 2a, Kiili alevik, Kiili vald, telefon 6790260 või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD ning Vaela Külakojas, Miku tee 7, Vaela küla, telefon 5023240.

EVALD-i link: https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1062

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@kiilivald.ee või posti teel Nabala tee 2a, Kiili alevik, Kiili vald 02.07.2021 – 02.08.2021 k.a.