Vabatahtlik seltsiline 65+ või erivajadusega inimesele

2021- 2023 aastatel viib Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel  ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi projekti "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemi".

Projekti eesmärk on vabatahtlike ehk seltsiliste abiga toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavat tuge või seltsi.

Sihtgrupp: Vabatahtlikku seltsilist saavad endale küsida 65+ vanuses ja erivajadusega inimesed (mitte vaid üksikud vaid ka päevasel ajal üksi olevad inimesed).

Teenuse sisu: Vabatahtlike seltsilise tegevuse sisuks on erivajadustega inimeste ja inimeste vanuses 65+ igapäevaelu mitmekesistamine – vestlus või ühine tegevus, koos jalutamine õues, saatmine poodi või arsti juurde, toetamine lihtsamate koduste tööde tegemisel.  Vabatahtlike pakutav teenus ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid nad saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Kui avalikud teenused on suunatud pigem esmaste vajaduste rahuldamiseks, siis vabatahtlik seltsiline saab pakkuda inimlikku tähelepanu ja emotsionaalset rahulolu.

Näited tegevustest, mida vabatahtlik seltsiline saab pakkuda:

  • abivajajaga koos olemine ja suhtlemine (näiteks arutelud igapäevateemadel, fotode vaatamine, ajalehe või raamatu ette lugemine, ühiste tegevuste korraldamine, nt koos ristsõnade lahendamine, füüsiliste harjutuste tegemine vmt);
  • saatjaks olemine koduväliste tegevustega tegelemisel, näiteks koos jalutamine või ühised külastused raamatukokku;
  • eaka või erivajadusega inimese toetamine avalike eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistamine arsti juurde minemisel ja tulemisel või aitamine ametkondadega asjaajamisel või teejuhuks olemine, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega;
  • tugitegevuse pakkumine lihtsamate kodutöödega tegemisel, mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema (näiteks ühisel poeskäigul kotikandmine või koos söögi tegemine).

Kes võib olla vabatahtlik seltsiline?

Vabatahtlikuks sobib igaüks, kes hoolib oma kogukonnast ja on valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks panustama. Ootame seltsilisteks inimesi alates 16. eluaastast, ülemist vanusepiiri ei ole. On tähtis, et seltsilisel oleks siiras soov ning huvi eakaid ja erivajadusega inimesi aidata, pakkudes neile oma sõprust ja aega.

Kuidas viiakse kokku seltsilised ja seltsilist soovivad inimesed?

Maakonnas toimetab maakondlik koordinaator, kes  koostöös omavalitsusega neilt saadud  info põhjal viib kokku vabatahtliku seltsilise ja abivajaja. Koordinaatori ülesanne on värvata vabatahtlikud ja teostada neile eelnev taustakontroll. Selle käigus koordinaator vestleb vabatahtlikuga, selgitades eesseisvaid tegevusi ja veendudes vabatahtliku heas tahtes. Koos vabatahtliku endaga kontrollib koordinaator karistusregistri väljavõtet, et välistada ebaeetilised riskid tulevases tegevuses. Samuti on oluline abivajaja ja vabatahtliku kokkuviimisel nende sobivuse väljaselgitamine. Kui vastastikune sobivus ja ühishuvi on olemas, siis sõlmitakse ka vastav hea tahte kokkulepe nii vabatahtliku kui ka abivajajaga.

Vabatahtlike seltsiliste koordinaator maakonnas hoiabki töös terve maakonna vabatahtlike võrgustikku, toetab neid, leides motivatsioonivõimalusi, tagab vabatahtlike koolitamise ja on vajadusel kõigis üleskerkinud küsimustes kontaktisikuks abivajajatele, vabatahtlikele ja omavalistustele. Harjumaa piirkonnas on koordinaatoriks Karin Talalaev.

Kuidas saab soovi korral  küsida endale või oma lähedasele vabatahtlikku seltsilist või pakkuda end ise vabatahtlikuks seltsiliseks?

Selleks on kolm võimalust:

  • Registreerides vabatahtlikuks seltsiliseks või seltsilist soovijaks lehel https://kodukant.ee/seltsiline/.
  • Andes teada oma (oma lähedase) soovist ja vajadusest või soovist vabatahtlikuks seltsiliseks hakata Kiili Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialist Madli Kaljulale (tel 6790265, 5081638, e-mail madli.kaljula@kiilivald.ee), kes informeerib maakonna koordinaatorit.
  • Andes teada oma (oma lähedase) soovist ja vajadusest või soovist vabatahtlikuks seltsiliseks hakata Harjumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile Karin Talalaevale, tel 5299161, e-mail karin.talalaev@gmail.com.

Kontaktisik:

Madli Kaljula, madli.kaljula@kiilivald.ee, tel 6790265, mob 5081638