Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Kirjeldus

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega.

Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui teenuse saajal puuduvad rahalised vahendid või neist ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kui isikul on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikuid, tasub teenuse eest teenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

Juhul, kui hoolekandeteenust vajav isik ei ole ise või koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega suuteline hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma, on tal õigus taotleda vallalt hoolekandeteenuse osalist rahastust.

Teenuse osalise rahastuse taotlemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@kiilivald.ee. Avaldust menetleval ametnikul on õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid abivajadust tõendavaid dokumente. Otsuse hoolekandeteenuse eest tasumise osas teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Katre Kokk, katre.kokk@kiilivald.ee, tel 679 0245, mob 5566 4498

Paberkandjal taotlus