Hajaasustuse programm 2015

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Kiili vallavalitsusele (aadress: Nabala tee 2a, Kiili alev, 75401 Harjumaa; e-post: info@kiilivald.ee) hiljemalt 02. juunil 2015.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010–2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Projektiga kavandatud töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga. Kiili vallas on kontaktisikuks keskkonnanõunik Siiri Treimann, tel 679 0278 ja e-post siiri.trimenn@kiilivald.ee .

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EAS kodulehelt: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale .

Kiili vallavalitsusele hajaasustuse programmi raames esitatud projektide rahastamistaotluste läbivaatamise ja hindamise komisjon on järgmine:  Benno Johanson, Lea Peterson, Siiri Treimann, Ann Vahtramäe ja Ille Viiron.

Toetused hajaasustuse programmist 2015. aastal

Kiili vallavalitsus teatab, et vastavalt Kiili Vallavalitsuse 08.juuli 2015 korraldusele nr 453 saavad hajaasustuse programmist toetust järgmiste isikute poolt esitatud projektid:

  1. Ain Mesila projekt „Harjumaa, Kiili vald, Sookaera küla, Lepiku talu elamu puurkaev". Projektiga rajatakse majapidamisele uus puurkaev koos vajalike seadmetega ning suletakse vana, nõuetele mittevastav puurkaev. Toetuse suuruseks on 5702 eurot, taotleja omaosaluseks 2938 eurot, Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 08.10.2016;
  2. Kaljo Arro projekt „Kiili vallas Sõmeru külas asuva Vana-Haljamardi kinnistu juurdepääsutee rajamine". Projektiga rajatakse majapidamisele juurdepääsutee. Toetuse suurus on 4199,2 eurot, taotleja omaosaluseks 2099,6 eurot. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 12.12.2015;
  3. Merit Vain'u projekt „Aruste Arbo. veevarustuse ja mahuti paigaldus". Projektiga paigaldatakse katastriüksusel asuvast puurkaevust vee võtmiseks veetõste- ja puhastusseadmed ning reovee kogumiseks nõuetekohane kogumismahuti. Toetuse suurus on 4432,23 eurot, taotleja omaosaluseks 2215,77 eurot. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 01.10.2016;
  4. Ülo Naano projekt „Puurkaevu rajamine Mäe kinnistule Mõisakülas". Projektiga rajatakse majapidamisele puurkaev koos vajalike seadmetega ja suletakse vana (veevaene) puurkaev. Toetuse suuruseks on 3697 eurot, taotleja omaosaluseks 1855 eurot. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 08.10.2016;
  5. Meelis Kurnikov'i projekt „Paju kinnistu juurdepääsutee rajamine". Projektiga rajatakse katastriüksusele juurdepääsutee. Toetuse suurus on 1514,80 eurot, taotleja omaosaluseks 757,28 eurot. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 12.12.2015;
  6. Andi Saukas'e ja Oliver Peebo projekt „Käosalu sissesõidu teepõhja ja-katte ehitamine". Projektiga remonditakse juurdepääsutee kahele majapidamisele. Toetuse suuruseks on 1440 eurot ja omaosaluseks (koos kaastaotlejaga) 720 eurot. Projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev on 14.08.2016.