Hajaasustuse programm 2016

Alates 1. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Anija, Harku, Jõelähtme, Keila, Kiili, Kose, Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla-või linnavalitsusse hiljemalt 1. juunil 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
  2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);
  3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele. Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma-ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Kiili vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278).

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate EASi kodulehelt http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale.

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon
Kiili Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldusega nr 156 kinnitati hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni liikmeteks Benno Johanson, Lea Peterson, Siiri Treimann, Ann Vahtramäe ja Assar-Asso Kalvet.

Kiili Vallavalitsuse 05.07.2016 korraldusega nr 406 otsustati Hajaasustuse programmist toetada järgmisi projekte:

  1. Evelin Kurmiste ja Kadri Ummus'e projekti Hõbepaju ja Jaani kinnistutele biopuhasti soetamine, paigaldamine ja imbväljaku rajamine. Toetuse suurus 5516,27 €.
  2. Ervin Bernhardt projekti Liblika, Sõmeru küla, Kiili vald. Autonoomse elektrisüsteemi paigaldamine. Toetuse suurus 1250 €.
  3. Riho Jürgens'i projekti Omapuhasti rajamine Okka maaüksusel septiku ja imbväljaku näol. Toetuse suurus 2215 €.
  4. Riho Jürgens'i projekti Veevärgi rajamine Okka maaüksusele. Toetuse suurus 2131 €.
  5. Tauno Muide projekti Kaugemäe talu veevarustus. Toetuse suurus 3083 €.
  6. Tauno Muide projekti Kaugemäe talu kanalisatsioon. Toetuse suurus 3743 €.
  7. Andrus Varreti projekti Kullerkupu, Sõmeru küla puurkaev. Toetuse suurus 2315,80 €