Hajaasustuse programm 2018

1.märtsil 2018 jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu hajaasustuse programmi.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Programmiga toetatakse järgmisi valdkondi:

 1. veevarustussüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid;
 3. juurdepääsuteed;
 4. autonoomsed elektrisüsteemid (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
 2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2018)
 3. taotlejal ei ole riiklike või kohalike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 4. projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna Kiili vallavalitsusele (aadres: Nabala tee 2a, Kiili alev, Harjumaa; e-post: info@kiilivald.ee ).  Taotlusi võetakse vastu 9. aprillist kuni 11. juunini 2018.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ja toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist. Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm". Tutvu ka seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278).

Vajalik info:

Hajaasustuse programmi programmdokumendi ja taotlusvormid leiate ka EAS kodulehelt.
 
Kiili vallavalitsus otsustas  2018.aastal ( 3. juuli 2018.a korraldusega nr 260) toetada hajaasustuse programmist järgmiste taotlejate projekte:
 1. Kaljo Arro projekt „Kiili vallas Sõmeru külas asuva Vana-Haljamardi kinnistu veevarustussüsteemi rajamine". Toetuse suuruseks on 2640,72 eurot.
 2. Kaljo Arro projekt „Kiili vallas Sõmeru külas asuva Vana-Haljamardi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine". Toetuse suuruseks on 1825,15 eurot.
 3. Katrin Martinson ja Kaupo Kaupmees projekt „Sarapiku (Sõmeru küla Kiili vald) puurkaevu rajamine". Toetuse suuruseks on 2485 eurot.
 4. Mihkel Männimägi projekt „Laeva, Lähtse küla, Kiili vald, veevarustussüsteemid". Toetuse suuruseks on 2834,10 eurot.
 5. Maarjus Õunapuu projekt „Arumäe talu veevarustus". Toetuse suuruseks on 3004,95 eurot.