Hajaasustuse programm 2019

Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 "Hajaasustuse programm".
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada Kiili vallavalitsusele hiljemalt 13.maiks 2019. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping.

Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja tutvu ka seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (leiab Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm )

 

Kiili vallas eelistatud sihtrühmad ja tegevusvaldkonnad

Kiili vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega 81 „Hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine" on Kiili vallas toetuste andmisel eelistatud sihtrühmad järgmised:

 1. majapidamine, kus elavad lapsed (lastega pere);
 2. majapidamine, kus elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.

Toetuse andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus on järgmine:

 1. veevarustussüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid.

Kiili vallavalitsus otsustas  2019.aastal (21. august 2019 korraldusega nr 322) toetada hajaasustuse programmist järgmiste taotlejate projekte:

 1. Ervin Bernhardt'i projekt „Liblika, Sõmeru küla, Kiili vald; puurkaevu rajamine".Toetuse suuruseks on 2532,6 eurot.
 2. Raili-Sirli Kallasmaa projekt „Käspre kanalisatsioonisüsteemi rajamine, Sookaera küla". Toetuse suuruseks on 1780,86 eurot.
 3. Janek Väinsar'e projekt „Aruvälja Metsanurga küla Kiili vald Harjumaa. Veesüsteemide valdkond". Toetuse suuruseks on 2850,18 eurot.
 4. Kristjan Talviste projekt „Sõgula küla, Tiidu kinnistule puurkaevu rajamine". Ttoetuse suuruseks on 2295,42 eurot.
 5. Karl Daniel Ernes'e projekt „Kubja talu puurkaev". Toetuse suuruseks on 3129 eurot.
 6. Karl Daniel Ernes projekt „Kubja talu reoveeimbala ehitus". Toetuse suuruseks on 1093,97 eurot.

Toetuse kasutamise aruanne