Hajaasustuse programmi 2022.aasta taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2023.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.

Taotlust koos lisadokumentidega saab esitada Kiili vallavalitsusele (aadress Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald 75401; e-post: info@kiilivald.ee) 1.veebruarist – 1.aprillini 2022.a.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saaja on vallavalitsusega sõlminud kirjaliku toetuslepingu.

Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, tuleb  enne taotluse koostamist kindlasti läbi lugeda programmdokument (22.02.2018 vastu võetud Riigihalduse ministri määrus nr 14 "Hajaasustuse programm") ja kasulik on tutvuda ka programmi seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (vt Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt)

Määrus Hajaasustuse programm (https://www.riigiteataja.ee/akt/107012021004?leiaKehtiv)

Kiili vallas eelistatud sihtrühmad ja tegevusvaldkonnad

Toetuste andmisel eelistatud sihtrühmad on järgmised:

 1. majapidamine, kus elavad lapsed (lastega pere);
 2. majapidamine, kus elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.

Toetuse andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus on järgmine:

 1. veevarustussüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid.

Toetuse kasutamise aruanne