Hajaasustuse programmi 2021

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises nõuetekohase joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2021.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
 • Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot.
 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.     

Kiili vallavalitsuse 26.02.2019 korraldusega 81 „Hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsuse kehtestamine" on Kiili vallas toetuste andmisel eelistatud sihtrühmad järgmised:

 1. majapidamine, kus elavad lapsed (lastega pere);
 2. majapidamine, kus elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude (puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses).
Toetuse andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsus on järgmine:
 1. veevarustussüsteemid;
 2. kanalisatsioonisüsteemid

Taotlust koos lisadokumentidega saab esitada Kiili vallavalitsusele 1.veebruarist – 1.aprillini 2021.a.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saaja on vallavalitsusega sõlminud kirjaliku toetuslepingu.

Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, tuleb  enne taotluse koostamist kindlasti läbi lugeda programmdokument (22.02.2018 vastu võetud Riigihalduse ministri määrus nr 14 "Hajaasustuse programm") ja kasulik on tutvuda ka programmi seletuskirjaga. Vajadusel konsulteerige keskkonnanõunik Siiri Treimann'iga (e-post: siiri.treimann@kiilivald.ee, tel.6790278).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (leiab veebruari algul Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm)

Kiili vallavalitsus otsustas 2021 .aastal (08.06.2021 korraldus nr 233) toetada hajaasustuse programmist järgmiste taotlejate projekte:

 1. Margus Vihul-i projekti „Biopuhasti paigaldus".Toetuse suuruseks on 4301,40 eurot.
 2. Merlin Kanter-i projekti „Väljamäe talu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine". Toetuse suuruseks on 5820,96 eurot.
 3. Raigo Ramp-i projekti „Puurkaevu rajamine". Toetuse suuruseks on 3160 eurot.
 4. Olar Savason-i projekti „Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine". Toetuse suuruseks on 3811 eurot.

Toetuse kasutamise aruanne.