Haridusliku erivajadusega lapse sõidutoetus

Kirjeldus

Kiili valla haridusliku erivajadusega lapse sõidutoetus on ette nähtud sõidukulude hüvitamiseks lapsele, kes käib põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel moodustatud nõustamiskomisjoni soovitusel koolieelse lasteasutuse sobitus- või erirühmas või koolis, mis asub väljaspool Kiili valla haldusterritooriumi. Sõidukulud hüvitatakse juhul, kui koolieelne lasteasutus või kool ei jää Harjumaa bussiliinide nr 116, 116A, 116B ja 164 teeninduspiirkonda või laps ei saa erivajadusest tulenevalt ühistransporti kasutada ning puudub korraldatud transport.

Sõidutoetuse saamiseks peab lapsevanema, eestkostja või hoolduspere vanema ja haridusliku erivajadusega lapse elukoht rahvastikuregistri andmetel olema Kiili vald.

Sõidukulud hüvitatakse lapsevanema, eestkostja või hoolduspere vanema taotluse alusel, millele lisatakse tõend haridusliku erivajadusega lapse koolieelses lasteasutuses käimise või õppimise kohta.

Haridusliku erivajadusega lapse sõidutoetus on 70 eurot kuus. Sõidutoetus määratakse üheks õppeaastaks.

Kui kõik on korrektne makstakse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.
 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Paberkandjal taotlus